Som avslutning av fase 4 i Fylkesprosjektet i velferdsteknologi inviterer vi kommunane til regionale seminar.

 

13. februar, kl. 09 - 15   Førde, Høgskulen på Vie, Festsalen

14. februar, kl. 09 - 15   Eid, Rådhuset, kommunestyresalen

15. februar, kl. 09 - 15   Sogndal, Quality hotell

 

Takk for ein fin dag på Skei 5.desember 2017. Presentasjonane frå samlinga finn du her i høgre-menyen.   

 

 

Førde kommune har fått støtte frå Regionalt Forskingsfond Vestlandet til å utvikle eit nettverksverktøy retta mot pårørande til personar med demens. Partnarar i prosjektet er Høgskulen på Vestlandet, Institutt for helsefag Førde (prosjektleiar for prosjektet er professor Siri Ytrehus), Forskingsstiftinga Norske Regnesentral og firmaet Conexus som utviklar læringsverktøy.

Målet er å utvikle eit IKT- støtte verktøy for nettverksbygging, læring og kommunikasjon blandt pårørande til personar med demens.

 

Fagseminar 2 vart avvikla på Sandane 21.nov. for vel 30 deltakarar, og i Førde 22.nov. med 70 deltakarar. Cato Brunvald Ellingsen var føredragshaldar begge dagane. Presentasjonen hans finn du i høgremenyen.

 

114 tilsette frå 12 kommunar i Sogn og Fjordane starta på opplæringspakken; Velferdsteknologiens ABC på Skei 16 11 17. Deltakarane var tilsette i dei kommunale helse- og omsorgstenestene og tilsette innan it, drift og forvaltning.

Fagnettverket innan eldremedisn/eldreomsorg har "Akutt funksjonssvikt" som overordna tema i 2017. Ernæring var fokus på fagdagen i 26. oktober. Det var 42 deltakarar frå kommunehelsetenesta i Sogn og Fjordane og Helse Førde. I tillegg til helsepersonell deltok fleire tilsette ved kjøkkena i kommunane.

Presentasjonane ligg i høgre menyfelt.

Morsomt om VT

Opplæringspakken Velferdsteknologiens ABC er utarbeidd av SINTEF og Høgskolen i Sørøst-Norge, på oppdrag frå KS og Helsedirektoratet. 

I Sogn og Fjordane har Utviklingssenteret hatt ansvar for piloteringa av Velferdsteknologiens ABC. Kommunane Jølster-, Gloppen-, Stryn- og Førde deltok med til saman 65 tilsette. I piloteringa valde vi å rulle ut opplæringspakken etter mal frå anna ABC-opplæring.

Utviklingssentra har no fått i oppdrag å bidra til vidare utrulling av ABC-en.

Den nye nasjonale retningslina skal bidra til at personar med demens vert tilbydd utredning og får tilpassa oppfylgjing gjennom heile sjukdomsforløpet 

Etter stor pågang arrangerer vi nytt oppstartseminar i ABC-permen "Musikkbasert miljøbehandling". Dette er eit opplæringstilbod som integrerer musikk, song og bevegelse i miljøbehandling. Denne gongen opnar vi for at kommunar som IKKJE har gjennomført anna ABC-opplæring også får delta. 

Stad: Jølster hotell, Skei

Tid: 27.sep., kl 10:00 til 15:30

Utvida frist for påmelding til 14.sep.

Mitt livs ABC

"Mitt livs ABC" er ein ny undervisningsperm frå "Aldring og helse" der målgruppa er alle tilsette som yter tenester til born, unge, vaksne og eldre med utviklingshemming.

Våren 2017 starta omlag 120 tilsette i 10 kommunar opp med permen, og no ynskjer fleire kommunar å gå i gang. 

USHT Sogn og Fjordane vil i samarbeid med Vaksenhabilitering i Helse Førde og Flora kommune difor tilby to nye oppstartseminar hausten 2017.

"Nasjonalt program for velferdsteknologi" har teke opp 197 nye kommunar for spreiing av velferdsteknologiske løysingar. Ni av desse er kommunar i Sogn og Fjordane. Førde kommune er ansvarleg søkjarkommune med "Utviklingssenter for sjukeheim og heimetenester" som leiar for det interkommunale prosjektet, i tett samarbeid med Vestlandsforsking.

Omlag 50 deltakarar frå 12 kommunar deltok på konferansen: SAMAN - brukar og pårørandmedverknad i eldreomsorga. Konferansen på Skei var ein fagdag i nettverket Miljøbehandling i eldreomsorga

58 deltakarar frå 15 kommunar i Sogn og Fjordane og frå Helse Førde møtte på samlinga som hadde tema "Akutt funksjonssvikt".

Helsefremjande arbeid i Naustdal

Prosjektet "Helsefremjande eldre i Naustdal" har som mål at eldre skal halde seg friske og spreke så lenge som mogeleg.I samarbeid med dei eldre har Naustdal kommune lagt til rette for sosiale møteplassar, spinning, styrketrening og gåturar. Prosjektet har fått omtale på nettsida til NAPHA (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid). Prosjektleiar er Mari Ullebø Nedberge. Sjå mer informasjon i høgre meny.

Konferanse velferdsteknologi 28.februar 2017

Sluttkonferansen for fase 3 i fylkesprosjektet "Velferdsteknologi i kommunane i Sogn og Fjordane" vart arrangert i Stryn 28. februar. Det var totalt 90 deltakarar og 18 kommunar i fylket var representert.

Helsedirektoratet har laga ein vegvisar for kommunane om førebyggande heimebesøk. Innhaldet bygger bl.a. på erfaringane frå det treårige utviklingsprogrammet som vart gjennomført i 2012-2015. Utviklingssentra på Vestlandet og Senter for omsorgsforskning Vest var sentrale i dette arbeidet.

Etter runder med evaluering og ny søknad har Førde kommune fått tildelt oppgåva som vertskommune for USHT i Sogn og Fjordane. Avgjerda er tatt av Helse- og omsorgsdepartementet. Oppdraget er å bidra til å sikre kvalitet i sjukeheim og heimetenester gjennom utviklingsarbeid, kunnskapsspreiing og implementering av ny kunnskap. Vi takkar for tilliten, og ser fram til vidare arbeid ilag med kommunane og andre samarbeidspartar.

 

 

21.nov. avvikla "Velferdsteknologiprosjektet i Sogn og Fjordane" konferansen "Samspel - om velferdsteknologi, lokalt responssenter og fagsystem". Bakgrunn for konferansen er at auka bruk av velferdsteknologi betyr fleire alarmar og det utfordrar dagens løysingar for responssenter. Når  velferdsteknologi skal integrerast i drifta må den også kunne integrerast i dei ulike digitale fagsystema som kommunane nyttar.

 

Samlinga vart gjennomført på Skei 15. nov.

ABC-kontaktene i desse kommunane møtte: Gloppen, Jølster, Stryn, Fjaler, Naustdal, Flora, Vågsøy og Førde

Andre: Anne Eli Wangen frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Grete Elde frå vaksenhabiliteringa i Helse Førde og Anita H.Zadig frå USHT Sogn og Fjordane. 

Fagnettverket hadde samling 27.oktober. Samtykke, samtykkekompetanse og bruk av tvang var hovudtema, men arbeidet med pasienttryggleik kring legemiddelbruk var også ein viktig del av dagen.

Utfrå engasjementet til dei 56 frammøtte var tema svært aktuellle.

Fase 2 av fylkesprosjektet "Velferdsteknologi i kommunane i Sogn og Fjordane" starta våren 2015. Med tittelen "Praksisnær kunnskapsutvikling og innovasjon i kommunane si pleie- og omsorgsteneste" var målet å etablere konkret kunnskap gjennom utviklingsprosjekt knytt til velferdsteknologi.

 

29.september arrangerte USHT i samarbeid med Aldring og helse kurs i bruk av GPS til personar med demens. Målgruppa var tilsette i helse- og omsorgstenestene i kommunane, og 60 tilsette frå 15 kommunar deltok. Kurset er ein del av Fylkesprosjektet i Velferdsteknologi i Sogn og Fjordane og vart støtta av Fylkesmannen.

22.september avvikla Fylkeskommunen, Høgskulen i Sogn og fjordane  og USHT konferansen "Når orda sluttar", om musikk og musikkterapi i eldreomsorga. Omlag 80 personar frå 11 kommunar deltok på konferansen som var ei samling i nettverket Miljøbehandling i eldreomsorga, og samstundes oppstart for dei kommunane som ynskte å delta i opplæring i  ABC Musikkbasert miljøbehandling.

Nettverket Miljøbehandling i eldreomsorga er eit samarbeid medllom utviklingssenteret, høgskulen og fylkeskommunen. Rapporten frå programperioden 2012-2014 er no publisert på USHT si heimeside: Rapport Nettverket Miljøbehandling i eldreomsorga 2012-2014. (PDF, 2 MB)

Nettverket held fram og hadde ei samling i april i år. Neste temadag blir i september, med forkus på musikk. Les meir under satsingsområde "Nettverk miljøbehandling".

Oversikt samliing 10.sep.2015

Den andre fagdagen i nettverket vart halden på Skei 10.sept 2015, med 82 deltakarar frå 19 kommunar og 4 avd i Helse Førde. Tema for 2015 er «Medikamentbruk blant eldre med vekt på multifarmasi», og programmet (PDF, 312 kB) på denne samlinga var ei blanding av faglege tema og forbetringsarbeid.

 

 

Fann du det du leita etter?
 
 
Login for redigering