Helsedirektoratet inviterte til samling 16.-17. oktober for samarbeidskommunar i Nasjonalt velferdsteknologiprogram, der representantar frå fleire av samarbeidskommunane i Sogn og Fjordane stilte.

 

12. november startar vi opp nytt læringsnettverk for "Leiing av pasienttryggleik". Invitasjon er sendt til kommunalsjefar for helse og omsorg.

 

Tema for fagdagen er ernæring.

Tid: Torsdag 1. november 2018 kl 09.00-15.00

Stad: Thon Hotel Jølster, Skei

Pris: kr 200,- pr deltakar. Det er bindande påmelding. Faktura blir sendt ut i etterkant.

Påmeldingsfrist: 19. oktober.

Velferdsteknologi, kontaktpersonar

Ei fersk undersøking viser at kommunane i fylket aukar takten med å ta i bruk velferdsteknologi.


På bildet ser vi nøkkelpersonane i samarbeidsprosjektet. Frå venstre Jan Olav Larsen, EKS; Marta Strandos, Utviklingssenter for sjukeheimar og heimetenester i Sogn og Fjordane; Hilde G. Corneliussen og Ivar Petter Grøtte, Vestlandsforsking og IT-forum

"ABC Musikkbasert miljøbehandling" er eit opplæringstilbod som integrerer musikk, song og bevegelse i miljøbehandling. USHT arrangerer fagseminar for oppstart av denne ABC-permen:

Stad: Scandic Sunnfjord Hotel, Førde (NB! Var opprinneleg planlagt på Thon Hotel Jølster)

Dato: 26.sep., kl 10:00 til 16:00

Påmeldingsfrist: 5.sep.

Felles påmelding frå kvar kommune, på e-post til Marta Strandos: mast@forde.kommune.no

Resultat frå prosjektet "Frivillig sektor sitt bidrag i helseomsorg" er publisert i Tidsskrift for omsorgsforsking. Sjå lenke i høgre marg. Artikkelen er skriven av førstelektor Aud Berit Fossøy, Høgskulen på Vestlandet.

I samandraget står det: "Frivillige samt private og offentlege aktørar står bak mange ulike aktivitetar der eldre menneske er målgruppa. Fleire av desse kulturprosjekta er støtta av offentlege midlar. Denne studien utforskar aktørane sine bidrag i eit kulturprosjekt for eldre. Korleis aktørane erfarer og forstår eldre si deltaking i prosjektet vert vektlagt...Til saman syner funna kva dette tyder for eldre sin identitet og for eldre som integrert individ. Aktørane i kulturprosjektet erfarte at når kunnskap og erfaring igjen blir viktig, får den eldre bekrefta sin verdi og opplever å bli verdsett. Slike erfaringar var viktige for aktørane sin motivasjon til å fortsette dette arbeidet."

USHT Sogn og Fjordane er ein av samarbeidspartane i prosjektet.

Omlag 100 deltakarar frå 11 kommunar deltok då USHT Sogn og Fjordane arrangerte oppstart av opplæringspakken; Velferdsteknologiens ABC.

Førde kommune har saman med USHT gjennomført eit utviklingsarbeid for å betre samarbeidet med pårørande. Fagbladet har laga ein fin artikkel frå Førde helsetun: "Pårørande til pasienar på sjukeheimen er ikkje urimelege".

Rapporten som omtalar funna frå evalueringa av traineeprosjektet er no publisert. Resultata vart presentert på Fjordkonferansen i Ålesund 21.-22. juni. Prosjektet er eit samarbeid mellom Helse Førde, kommunane Førde og Flora, og Høgskulen på Vestlandet. Eit traineeprogram for sjukepleiarar som går på tvers av kommune- og spesialisthelseteneste, er så langt vi kjenner til, det einaste av sitt slag i landet.

Oppsummert viser evalueringa at traineeane

  • har fått auka samhandlingskompetanse og større forståing for heilskapen i helsevesenet
  • vert fagleg og personleg tryggare
  • rapporterar høg grad av individuell læring

Ei runde med traineeprogram er for lite til at ein kan seie at samhandlinga mellom tenestenivåa er vesentleg betra, men det er semje om at eit slikt program vil vere eit godt bidrag på sikt. Det er samstundes eit potensiale i avdelingane å nytte kunnskapen traineeane har tileigna seg.

Ordninga med eit traineeprogram for nyutdanna sjukepleiarar er over i drift frå 2017.

For 2018 har vi planlagt felles oppstart i Sogn og Fjordane for ei rekke permar. Om kommunane ynskjer oppstart av andre permar enn dei som er skissert her, tek ABC-kontakten direkte kontakt med utviklingssenteret. 

Det er ABC-kontakten sitt ansvar å vidareformidle informasjon om ABC-opplæring, og drøfte eventuell oppstart med leiarane i sin kommune.