Ernæring - eit satsingsområde

For å bidra til å heve kvaliteten på ernæringspraksis er det utgitt både nasjonale  og internasjonale retningslinjer.Helse Vest har innført systematisk ernæringsscreening for å identifisere ernærigsmessig risiko av alle innlagde pasientar i helseføretaka. Ernæring vert også eit nytt satsingsområde i det Nasjonale pasienttryggleiksprogrammet. Utviklingssenteret ynskjer å spreie erfaringar både frå lokale og nasjonale prosjekt om ernæring til alle kommunar i Sogn og Fjordane.

Tiltak for god ernæringpraksis:

  • Alle bebuarar i sjukeheim/institusjon og personar innskrevne i heimesjukepleie skal vurderast for ernæringsmessig risiko ved innlegging/ vedtak og deretter kvar månad, eller eit anna fagleg begrunna opplegg.

  • For å vurdere ernæringsmessig risiko anbefaler ein eit anerkjent kartleggingsverkty.

  • Fastlegen skal vurdere heimebuande pasientar som tilhøyrer ei risikogruppe

  • Personar i ernæringsmessig risiko skal ha ein individuell ernæringsplan med dokumentert ernæringsstatus, behov, inntak og tiltak.

Forbetring av ernæringspraksis

Avd.for helsefag, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Utviklingssenteret, og kommunar i fylket har hatt fleire samarbeidsprosjekt innan ernæring. Desse prosjekta har vist at det er behov for forbetringsarbeid innan temaet. Einingane ved sjukeheim og heimetenesta i Førde kommune har sett fokus på å lage gode rutinar og auke kompetansen om ernæring hos tilsette. Med bistand frå Utviklingssenteret har einingane sett i verk:

  • Systematisk kartlegging av ernæringsstatus av bebuarar på sjukeheim og risikogrupper som bur heime
  • Internundervisning og e-læringskurs om underernæring
  • Ernæringskontakter i den enkelte eining
  • Prosedyre for god ernæringspraksis
  • Gjennomgang og tilpassing av måltidsrytme på sjukeheim
Publisert av Ullebust Berit. Sist endra 30.06.2016