Pasienttryggleiksprogrammet

Det nasjonale pasienttryggleiksprogrammet har som hovudmål å redusere pasientskader, bygge varige strukturar for pasienttryggleik og forbetre pasienttryggleikskulturen i helsetenesta. Programmet innfører konkrete forbetringstiltak på utvalgte innsatsområde i alle delar av helsetenesta.

Spreiing til kommunane i Sogn og Fjordane

USHT i Sogn og Fjordane har delteke i nasjonale læringsnettverk innsatsområda:

  • "Rett legemiddelbruk i sjukeheim" (Furuhaugane omsorgssenter, Flora kommune)
  • "Samstemming og rett legemiddelbruk i heimetenesta" (Heimetenesta i Førde kommune)

Spreiinga av tiltakspakken og erfaringar skjer gjennom Fagnettverket innan eldremedisin/eldreomsorg:

  • fagdagar der forbetringsarbeid og erfaringsdeling er tema
  • videomøter med erfaringsdeling og rettleiing mellom samlingane.

Sjå også informasjon på satsingsområde: Fagnettverk eldremedisin.

Innsatsområde i Førde kommune

Utviklingssenteret har ei rolle som fasilitator og pådrivar for pasienttryggleiksarbeidet i vertskommunen. Både institusjon og heimetenesta har prioritert innsatsområdet "Førebygging av fall". Arbeidet har pågått sidan 2015. Sjå meir informasjon under "Fall".

I tillegg til spreiing internt i Førde kommune vil utviklingssenteret etterkvart tilby opplæring til andre kommunar via samarbeidsfora som t.d. Fagnettverket innan eldremedisin/eldreomsorg.

Publisert av Marta Strandos. Sist endra 28.06.2016
bilde av personen: Berit  Ullebust

Berit Ullebust

Kreftkoordinator
Telefon : 57 61 28 18
Mobil: 948 24 254