Som avslutning av fase 4 i Fylkesprosjektet i velferdsteknologi inviterer vi kommunane til regionale seminar.

 

13. februar, kl. 09 - 15   Førde, Høgskulen på Vie, Festsalen

14. februar, kl. 09 - 15   Eid, Rådhuset, kommunestyresalen

15. februar, kl. 09 - 15   Sogndal, Quality hotell

 

For å lukkast med pasienttryggleiksarbeid er det viktig med god kompetanse og leiarforankring på alle nivå. I samråd med kommunalsjefar for helse og omsorg i fylket, startar USHT opp læringsnettverk for leiing av pasienttryggleik. Første samling var på Scandic Sunnfjord Hotell 25. september 2017.Det var 63 påmelde til samlinga, og 15 team jobbar no med tiltak innan leiing av pasienttryggleik.

Morsomt om VT

Opplæringspakken Velferdsteknologiens ABC er utarbeidd av SINTEF og Høgskolen i Sørøst-Norge, på oppdrag frå KS og Helsedirektoratet. 

I Sogn og Fjordane har Utviklingssenteret hatt ansvar for piloteringa av Velferdsteknologiens ABC. Kommunane Jølster-, Gloppen-, Stryn- og Førde deltok med til saman 65 tilsette. I piloteringa valde vi å rulle ut opplæringspakken etter mal frå anna ABC-opplæring.

Utviklingssentra har no fått i oppdrag å bidra til vidare utrulling av ABC-en.

"Glimt" - Astrid Wittersø

Nettverket Miljøbehandling i eldreomsorga inviterte til fagdag med musikk som hovudtema onsdag 27. september på Skei i Jølster. Vi tilbydde to seminar der det eine var oppstartsseminar for ABC Musikkbasert miljøbehandling.

På "Den gode samtalen" møtte 49 deltakarar frå 14 kommunar.

På ABC Musikkbasert miljøbehandling deltok 39 tilsette frå 4 kommunar.

Mitt livs ABC

"Mitt livs ABC" er ein ny undervisningsperm frå "Aldring og helse" der målgruppa er alle tilsette som yter tenester til born, unge, vaksne og eldre med utviklingshemming.

Våren 2017 starta omlag 120 tilsette i 10 kommunar opp med permen, og no ynskjer fleire kommunar å gå i gang. 

USHT Sogn og Fjordane vil i samarbeid med Vaksenhabilitering i Helse Førde og Flora kommune difor tilby to nye oppstartseminar hausten 2017.

58 deltakarar frå 15 kommunar i Sogn og Fjordane og frå Helse Førde møtte på samlinga som hadde tema "Akutt funksjonssvikt".

Velkomen til sluttkonferanse for fase 3 i fylkesprosjektet "Velferdsteknologi i kommmunane i Sogn og Fjordane" som vert arrangert i Stryn 28. februar.

Program og påmelding er no klart.

Gloppen kommune ynskjer å starte opp med basispermen "Aldring og omsorg" på ny-året i 2017. Er det andre kommunar i Nordfjord som også ynskjer å delta så ta kontakt med utviklingssenteret ved Anita.

 

21.nov. avvikla "Velferdsteknologiprosjektet i Sogn og Fjordane" konferansen "Samspel - om velferdsteknologi, lokalt responssenter og fagsystem". Bakgrunn for konferansen er at auka bruk av velferdsteknologi betyr fleire alarmar og det utfordrar dagens løysingar for responssenter. Når  velferdsteknologi skal integrerast i drifta må den også kunne integrerast i dei ulike digitale fagsystema som kommunane nyttar.

 

Samlinga vart gjennomført på Skei 15. nov.

ABC-kontaktene i desse kommunane møtte: Gloppen, Jølster, Stryn, Fjaler, Naustdal, Flora, Vågsøy og Førde

Andre: Anne Eli Wangen frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Grete Elde frå vaksenhabiliteringa i Helse Førde og Anita H.Zadig frå USHT Sogn og Fjordane. 

Fagnettverket hadde samling 27.oktober. Samtykke, samtykkekompetanse og bruk av tvang var hovudtema, men arbeidet med pasienttryggleik kring legemiddelbruk var også ein viktig del av dagen.

Utfrå engasjementet til dei 56 frammøtte var tema svært aktuellle.

29.september arrangerte USHT i samarbeid med Aldring og helse kurs i bruk av GPS til personar med demens. Målgruppa var tilsette i helse- og omsorgstenestene i kommunane, og 60 tilsette frå 15 kommunar deltok. Kurset er ein del av Fylkesprosjektet i Velferdsteknologi i Sogn og Fjordane og vart støtta av Fylkesmannen.

22.september avvikla Fylkeskommunen, Høgskulen i Sogn og fjordane  og USHT konferansen "Når orda sluttar", om musikk og musikkterapi i eldreomsorga. Omlag 80 personar frå 11 kommunar deltok på konferansen som var ei samling i nettverket Miljøbehandling i eldreomsorga, og samstundes oppstart for dei kommunane som ynskte å delta i opplæring i  ABC Musikkbasert miljøbehandling.

Fann du det du leita etter?
 
 
Login for redigering