Fagnettverk i eldremedisin/eldreomsorg

Fagnettverket har vore i drift sidan 2015 og bygger på ein samhandlingsavtale mellom Helse Førde og kommunane i fylket. Denne forpliktar m.a. partane til å delta med faste ressurspersonar på fagdagar arrangert gjennom nettverket. Målgruppa er såleis tilsette både i Helse Førde og i dei kommunale helse- og omsorgstenestene.

Føremålet med nettverket er å:

-  vidareutvikle trygge, samordna og tverrfaglege helsetenester til brukarane
-  
fremje deling av beste kunnskap/praksis
-  
styrke engasjementet for arbeid med målgruppa
-  
sikre samordning av ressursbruk knytt til fagutvikling

Overordna tema i 2016

Pasienttryggleik er grunnlag for alt arbeid med pasientbehandling og fagutvikling. Gjennom det nasjonale pasienttryggleiksprogrammet er spesialisthelsetenesta og kommunane pålagde å arbeide med ulike tiltak innan feltet. Sjå også satsingsområde: Pasienttryggleik for meir informasjon om dette.

Overordna tema for nettverket i 2016 er; "Medikamentbruk blandt eldre med vekt på multifarmasi".

Innsatsområde:

  • "Rett legemiddelbruk i sjukeheim og heimetenesta".
  • "Samstemming av legemiddellister"

Fagdagar i 2016:

  • 12.mars og 27.oktober
bilde av personen: Marta Strandos

Marta Strandos

Arbeidsleiar
Telefon : 57 61 26 54
Mobil: 415 26 416