Traineeprogram for sjukepleiarar

Traineeprogrammet er eit samarbeidsprosjekt for å utvikle eit gjensidig, systematisk traineeprogram for nyutdanna sjukepleiarar i kommune- og spesialisthelsetenesta.

Bakgrunn

Traineeordninga er eit målretta tiltak for å møte utfordringane knytt til nye og endra helse- og omsorgsoppgåver. Fleire oppgåver skal løysast i kommunane med støtte frå spesialisthelsetenesta, samt at tenestene må bli meir heilskaplege og koordinerte, både internt i den enkelte kommune og mellom kommunane og spesialisthelsetenesta.

Eit sentralt verkemiddel er at høg fagspesifikk kompetanse må komplementerast med kompetanse om heilskapsforståing. Det er særskilt behov for kunnskap om og evne til målretta samhandling internt og på tvers av tenestenivåa.

Organisering

Prosjektet er eit samarbeid mellom Flora kommune, Førde kommune, Helse Førde, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Utviklingssenter for sjukeheim og heimetenester (USHT) i Sogn og Fjordane. Førde kommune/USHT er prosjekteigar og har tilsett prosjektleiar i 50% stilling. Prosjektet er støtta av fylkesmannen sitt tilskot til fornying i offentleg sektor (2013, 2014). 

Føremålet er å utvikle, gjennomføre og evaluere ein pilot for eit 2-årig traineeprogram for sjukepleiarar i dei 3 organisasjonane: Flora kommune, Førde kommune og Helse Førde. Programmet startar januar 2015 og går ut desember 2016.

Modell

  • 2 traineear i kvar av kommunane
  • 4 traineear i Helse Førde

3 traineeperiodar, der kvar traineeperiode har ei lengde på 8 månader, totalt forløp på 2 år:

  • 1. periode i den organisasjonen ein ønskjer fast stilling etter endt traineeperiode
  • 2. periode i anna organisasjon på anna nivå
  • 3. periode tilbake i anna avd/teneste/eining i oppstartorganisasjonen
Publisert av Marta Strandos. Sist endra 29.06.2016
Traineeprogram for sjukepleiarar


Det nye traineeprogrammet for sjukepleiarar fekk fin omtale i laurdagutgåva av Firda 16. august  og i Fylkesmagasinet 21. august 2014.

Traineeprogrammet er eit samarbeid mellom Flora kommune, Førde kommune, Helse Førde, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Utviklingssenter for sjukeheim og heimetenester, og startar ein pilot januar 2015.


 

bilde av personen: Marta Strandos

Marta Strandos

Arbeidsleiar
Telefon : 57 61 26 54
Mobil: 415 26 416